Stichting Landgoed Baest

Naam van de instelling: Stichting Landgoed Baest

RSIN: B 8201.89.741

Postadres: Dr. Jan van de Mortellaan 3, 5091 JJ Oost-, West- en Middelbeers

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel het verwerven, restaureren, instandhouden, (doen) beheren, ondersteunen en exploiteren van het onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte Landgoed Baest te Oostelbeers alsmede het verwerven, restaureren, instandhouden, beheren en exploiteren van de op Landgoed Baest aanwezige monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988, in de ruimste zin van het woord.

De feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen met de statutaire doelstelling. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is met ingang van haar oprichtingsdatum, 18 december 2008, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Hoofdlijnen beleidsplan: De activiteiten van de stichting zijn gericht op het verwerven, restaureren, instandhouden en exploiteren van het onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte Landgoed Baest te Oostelbeers alsmede van de op Landgoed Baest aanwezige monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988. In dat kader richt de stichting zich op het (doen) beheren en ondersteunen van Landgoed Baest. Daarnaast zijn de activiteiten van de Stichting gericht op het verlenen van financiële steun aan lichamen die een nagenoeg gelijk doel hebben als de stichting en het verrichten van activiteiten om gelden te verkrijgen die hiervoor kunnen worden aangewend. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid beoogd de stichting de benodigde financiële middelen voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De gelden van de stichting worden aangewend ten behoeve van de instandhouding van de landgoederen die de stichting (indirect) in eigendom heeft en het daarbij behorende natuurschoon.

Bestuur:

Het bestuur van Stichting Landgoed Baest bestaat thans uit:
Op de foto v.l.n.r.:
R.J. van de Mortel, voorzitter;
Mr. R.W.P. Pessers, uitvoerend secretaris;
J.H.L. van de Mortel, † 22-06-2018;
Mevr. V.L. van de Mortel-Henkell, bestuurslid;
Mevr. prof. mr. D.W.J.M. Pessers, bestuurslid;
Ir. J. Baan, bestuurslid;
Mr. dr. H.R. Bruggink, bestuurslid (staat niet op de foto).

Activiteiten: De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verwerven, restaureren, instandhouden, (doen) beheren, ondersteunen en exploiteren bevorderen van Landgoed Baest en de daarop aanwezige monumenten, het deelnemen in- en het op andere wijze interesseren bij en het financieren van vennootschappen die hetzelfde doel nastreven, Landgoed Baest als cultureel erfgoed een rol laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap van de gemeente Oirschot, het doen van uitkeringen en het verrichten van activiteiten om gelden te verkrijgen die hiervoor kunnen worden aangewend. Concrete activiteiten waar de Stichting zich de komende periode op wil richten en welke zij wil uitbreiden c.q. ontplooien zijn onder andere:
– Realisatie van het landgoed als een economisch gezonde en zelfstandige eenheid;
– Behoud en versterking van cultuurhistorische identiteit;
– Streven naar intrinsieke waarde voor de omgeving.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
– Het verhuren en onderverhuren van de op Landgoed Baest aanwezige opstallen alsmede het in erfpacht uitgeven van (delen van) het landgoed;
– Het verwerven van fondsen;
– Het organiseren van activiteiten op Landgoed Baest.

Onze jaarstukken kunt u hier inzien.

Kijk hier onze diverse filmpjes

Natuurbegraafplaats

Geschiedenis Landgoed Baest

Water en Bloemen

Economische activiteiten en begraafplaats

Tuin en Food4Bees

Biologisch Dynamische Landbouw

Authenticiteit bewaren

Audrey Hepburn op Baest

Natuurrijk - Landgoed Baest